Emlakçılık Nedir?

9 Ekim 2023
Emlakçılık Nedir?

Emlakçılık, Emlak Komisyonculuğu, Emlak Danışmanlığı veya Broker'lık, eski adıyla tellallık ve simsarlık mesleği resmi olarak 5 Haziran 2018'de yönetmelikle tanımlanmış olmuştur.

14 Ocak 2015'de yayımlanan 6585 sayılı Perakende Ticaretinin Düzenlenmesi Konunu'nun 16. Maddesinin 1. Fıkrası, b bendinde Bakanlığın sorumlulukları aşağıdaki şekilde açıklanmıştır: (Kaynak: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6585.pdf )

BEŞİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki, Denetim ve Ceza
Görev ve yetkiler
MADDE 16 – (1) Bakanlık;
a) Perakende sektörünün ve perakende işletmelerin ülke genelinde dengeli bir şekilde
yayılması, büyümesi ve gelişmesine yönelik çalışmalar yapmaya,
b) Taşınmaz ve ikinci el motorlu kara taşıtı alım satımı gibi ticari faaliyetleri
yürütenlere yönelik mesleki davranış kurallarını belirlemeye ve bu faaliyetlerin yürütülmesine
ilişkin düzenlemeler yapmaya,
c) İstatistiki bilgileri derlemeye, düzenlemeye ve yayımlamaya,
ç) Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak oluşan tereddütleri gidermeye, ikincil
düzenlemeler yapmaya ve her türlü idari tedbiri almaya,
görevli ve yetkilidir.

Türk Ticaret Kanununun (TTK) 12. Bendi şöyledir: (Kaynak: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6102.pdf )

B) Tacir
I - Gerçek kişiler
1. Genel olarak
MADDE 12- (1) Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişiye tacir denir.
(2) Bir ticari işletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete, radyo, televizyon ve diğer ilan
araçlarıyla halka bildirmiş veya işletmesini ticaret siciline tescil ettirerek durumu ilan etmiş olan
kimse, fiilen işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayılır.
(3) Bir ticari işletme açmış gibi, ister kendi adına, ister adi bir şirket veya her ne suretle
olursa olsun hukuken var sayılmayan diğer bir şirket adına ortak sıfatıyla işlemlerde bulunan
kimse, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı tacir gibi sorumlu olur.

Aynı şekilde Ticaret Sicili Nizamnamesinin 14. Maddesi, "Tellallık, komisyonculuk vesari tavassut (aracılık) işlerini yapmak üzere kurulan müesseselere ticarethane, bunları işletenlere de Tavir olarak kabul etmiştir.

Borçlar Kanunun 404. Maddesi Şöyledir:

d. Aracılık ücreti
MADDE 404- İşçiye belli işlerde aracılık yapması karşılığında işverence bir ücret
ödeneceği kararlaştırılmışsa, aracılık yapılan işlemin üçüncü kişi ile geçerli olarak kurulmasıyla
işçinin istem hakkı doğar.
Borçların kısım kısım ifa edileceği sözleşmeler ile sigorta sözleşmelerinde, her kısma
ilişkin ücret isteminin bu kısma ilişkin borcun muaccel olmasıyla veya yerine getirilmesiyle
doğacağı yazılı olarak kararlaştırılabilir.
İşçinin aracılığı suretiyle işveren ile üçüncü kişi arasında kurulan sözleşme, işveren
tarafından kusuru olmaksızın ifa edilmezse veya üçüncü kişi borçlarını yerine getirmezse,
ücret istemine yönelik hak sona erer. Sadece kısmi ifa hâlinde, ücretten orantılı olarak indirim
yapılır.
Sözleşmeyle işçiye, kendisine ödenecek aracılık ücretinin hesabını tutma yükümlülüğü
getirilmemişse, işveren işçiye ücretin muaccel olduğu her dönem için, bu ücrete tabi işlemleri
de içeren yazılı hesap vermekle yükümlüdür.
Hesabı gözden geçirme ihtiyacı ortaya çıkarsa işveren, işçiye veya onun yerine,
birlikte kararlaştırdıkları ya da hâkimin atadığı bilirkişiye bilgi vermek ve bilginin dayanağını
oluşturan işletmeyle ilgili defter ve belgeleri onun incelemesine sunmak zorundadır.

Gayrimenkul tellallığı yazılı olarak yapılmadıkça geçerli değildir. Sözlü eylemler geçerli değildir. Bu nedenle yasa gereği tellallık ve emlak komisyonculupu arasında bir bağlantı vardır.

 

Borçlar Kanunu'nun 404,405, 406i 407 ve 409. maddelerinde gayrimenkul tellalığının yapacağı sözleşmenin biçmi, alacağı ücreti kısmen tanımlanmıştır. 1997 yılında Emlak komisyonculuğu Esnaf ve Sanatkarlar Hizmetle ilgili Meslek kolları arasına dahil edilmiştir. Bu karara 1999'da yürürlülüğe girmiştir. Bu karardan sonra şehirlerde Emlak Komishyoncuları Odaları kurulmaya başlanmıştır. Bu odalar kamu kurumu niteliğindedir.

 

Emlak Danışmanının görevkeri nelerdir? 

 1. Kiralama ve satış İşlemleri
 2. Aracılık ve danışmanlık hizmetleri.

Emlak Komisyoncusu: hak sahiplerinin talebiyle süreli veya süresiz iş sözleşmesi yaparak, taşınmaz alımı, satımı gibi hukuki ve teknik işlemleri konusunda aracılık eder. Gerektiğine bilirkişilik ve ekspertizlik yapar. Bu süreçlerle ilgili gerekli formları, beyannameleri, belgeleri hazırlar. Emlak komisyoncusu hazırlanacak sözleşmenin taraflarını bulur, taşınmazı gösterir ve bilgi verir ve sözleşmenin imzalanmasında aracılık yapar. Gayrimenkul danışmanları alım satım kiralama kiraya verme konularında profesyonel danışmanlık yapar ve aracılık hizmeti verir.

Emlak Danışmanının Kiralama ve Satış İşlemlerindeki Görevleri Nelerdir:

 1. Alıcı ve satıcı aradsındaki iletişimi sağlıklı bir şekilde sağlamalıdır.
 2. Yasal mevzuat ve işlemlere eksiksiz bir şekilde hakim olmalıdır.
 3. Temsil ettiği kişiler adına hukuksal ve etik davranmalıdır.
 4. Kiralama ve satınalma işlemini yapacak bireyleri bulmak için pazarlama faliyetleri gerçekleştirir.
 5. Reklam ve tanıtım işlemlerini yapar
 6. Güncel değişiklikleri mal sahibine iletir.
 7. İlan güncelliğini ve doğruluğunu kontrol eder.
 8. Taşınmazın bakılabilmesi için hazır duruma getirilmesini sağlar.
 9. Randevuların ayarlanmasını yapar.
 10. Tarafları bir araya getirir.
 11. Yetki belgesi almış emlekçılarla çalışır.

Emlak Danışmanının Aracılık ve Danışmanlık Hizmeti Kapsamındaki Görevleri Nelerdir:

 1. Satış
 2. Pazarlama
 3. İpotek
 4. Kat irtifakı
 5. Kat mülkiyeti
 6. İfraz (ayırma) ve tevhit (birleştirme)
 7. Trampa (Takas)
 8. Cins değişikliği
 9. Hibe (Bağışlama)
 10. Taksim (Paylaşım)
 11. Tashih (düzeltme)
 12. Aplikasyon (Yer gösterme)
 13. Belediyelerden bölge imar planı çıkarma
 14. Kadastro'dan röperli kroki ve çap belgesi alma
 15. Vergi muafiyet belgesi alma
 16. Veraset vergi dairesinden ilişki kesme veya temiz kağıdı alma
 17. Emlak beyannamesini düzeltme.
 18. Noterden satış vaadi sözleşmesi yapma
 19. Kira akdi sözleşmesi yapma

Emlak Komisyonculuğunun ilkeleri nelerdir:

 1. Bilgili olma
 2. Dürüts olma
 3. Belgelendirme
 4. Güven verici olma
 5. Müşteri dosyası oluşturma
 6. Portföy oluşturma
 7. Satış işlemi

 

Haber Yorumları